www.000webhost.com

Adres e-mail przeznaczony do kontaktów z Radą Rodziców:

rada.rodzicow.soswnr2@gmail.com

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż rozpatrywana będzie jedynie korespondencja

podpisana imieniem i nazwiskiem nadawcy.

Rada Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Gdańsku działa na podst.: Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty:
1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, (…), należy:
 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki(…);
 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady RodzicówW bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców zajmowała się między innymi:
-ubezpieczeniami wychowanków Ośrodka,
-zatwierdzeniem Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Wychowawczego,
-zasadami finansowania Ośrodka z budżetu samorządu,
-monitoringiem w Ośrodku,
-komunikacją między rodzicami, nauczycielami i pracownikami Ośrodka,
-udziałem w organizacji obchodów 40-lecia Ośrodka.
Szczegółowe informacje o działalności Rady Rodziców znajdują się w protokołach z zebrań rady:

09.09.2016
23.09.2016
24.02.2017
07.04.2017

Zapraszamy do udziału w pracach Rady.

W razie potrzeby lub propozycji spraw i tematów, którymi powinna zająć się Rada Rodziców prosimy o kontakt e-mail lub bezpośrednio z członkami Rady.Zgodnie z regulaminem składki na Radę Rodziców wynoszą: 7 zł/m-c (70 zł/rok szkolny lub 35 zł/za półrocze).
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy w BZ WBK: 18 1090 1098 0000 0001 3131 0479 lub kasie Ośrodka
w godzinach:

08:00-10:00 w poniedziałki i czwartki,
10:30-12:30 we wtorki i środy,
12:00-14:00 w piątki


Zachęcamy do regularnych wpłat, aby wesprzeć możliwości edukacyjne naszych dzieci.
W roku szkolnym 2016/17 ze składek na Radę Rodziców zostały dofinansowane następujące wydarzenia:
-Paczki mikołajkowe ze słodyczami dla wszystkich dzieci.
-Przygotowanie festynu szkolnego z okazji 40-lecia Ośrodka.
-Wernisaż i nagrody główne i na konkurs rodzinny „Ozdoby Wielkanocne”.
-Czekolady dla wszystkich dzieci na zakończenie roku szkolnego.
-Pamiątki dla dzieci kończących nauczanie szkolne.
Dofinansowanie „Pikniku Rodzinnego” w Godziszewie (odbędzie się we wrześniu 2017 r.).Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:
Paweł Kielar - przewodniczący
Marcin Białozorczyk - z-ca przewodniczącego
Marzena Brejnak
Monika Grochowska
Magdalena Łyszcz
Ilona Olędzka - sekretarz
Barbara Pieczonka
Jan Romańczuk
Marzena Winiarska
Zofia Wiśniewska
Małgorzata Zajdel - z-ca sekretarzaKolejne wybory do Rady Rodziców odbędą się w dniu 04 września 2017 r.
po rozpoczęciu Nowego Roku Szkolnego.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i udziału w wyborach.