www.000webhost.com
 
 
   
           
Terapia logopedyczna
Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od indywidualnych możliwości psychofizycznych. Należy pamiętać, że u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie rozwój mowy wymaga znacznego wsparcia ze strony rodziców i terapeutów. W naszym Ośrodku prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne. Uczestniczą w nich wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej. Na zajęciach wykonywane są między innymi ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, kształtujące prawidłowy tor oddechowy, korygujące artykulację zniekształconych głosek i wyrazów, usprawniające funkcjonowanie analizatora słuchowego, percepcję i pamięć słuchową, wzbogacające słownik dziecka, kształcące prawidłowe formy gramatyczne. W Ośrodku funkcjonuje również system komunikacji alternatywnej. Dzieci, u których nie rozwinęła się mowa werbalna porozumiewają się za pomocą indywidualnych książek obrazkowych PCS oraz uczestniczą w spotkaniach klubu komunikacyjnego "Porozmawiajmy"
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.
Zajęciami objęte są dzieci z wadami postawy, zaburzoną statyką ciała i obniżoną sprawnością ruchową. Kwalifikacja do zajęć odbywa się na podstawie badania postawy ciała metodą SzOP (Szczegółowa Ocena Postawy), które wykonywane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (wrzesień, czerwiec) oraz na podstawie orzeczeń lekarskich. Zapewniamy także zajęcia usprawniające dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. z MPD).

Hydromasaż i masaż klasyczny
Prowadzimy indywidualne zajęcia dla dzieci z wadami postawy,  zaburzoną statyką ciała, obniżoną sprawnością motoryczną oraz z zaburzeniami zachowania (masaż relaksacyjny, wyciszające programy hydromasażu, olejki eteryczne). Korygujemy i kompensujemy wady postawy, usprawniamy ruchowo dzieci m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, dysplazją stawów biodrowych, zwiększonym lub obniżonym tonusem mięśniowym itp. Zapewniamy konsultacje dla rodziców.

 

Chromoterapia

Zajęcia z chromoterapii prowadzone są w oparciu o program terapeutyczny „Integracja zmysłów poprzez barwę” stworzony przez specjalistów z naszego Ośrodka. Celem tych zajęć jest kształtowanie u dzieci rozwoju poszczególnych układów zmysłowych: dotyku, równowagi, propriocepcji i kinestezji, a także smaku, węchu, wzroku i słuchu. Metoda  kształtuje także integrację wielozmysłową i funkcje poznawcze. Zajęcia chromoterapii odbywają się w specjalnie dostosowanej sali. Oddziaływanie koloru wspomagane jest reflektorami oraz stymulatorami w określonych kolorach. Stymulowaniu kolorem towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka i zapach.

 

Dogoterapia
Jest ulubioną formą terapii naszych uczniów. Mogą w niej uczestniczyć wszystkie dzieci niepełnosprawne, bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Celem jest wspomaganie i uzupełnienie procesu rehabilitacji terapią kontaktową ze zwierzętami.
Praca z psem pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, fizyczny i psychiczny młodego człowieka. Naszą dogoterapię prowadzi specjalista dogoterapii z psem rasy lablador o wdzięcznym imieniu Skiper.  Sympatyczny pies nie pozwala nikomu stać z boku. Bliskie spotkania ze zwierzęciem, to okazja, by poczuć miękkie futro, wilgotny nos, szorstki język, a także zobaczyć jak pije pies, kiedy jest spragniony, jak prosi, kiedy chce jeść i jak nas lubi, kiedy się kładzie tuż obok. Terapia z psem to dla dzieci niepełnosprawnych źródło spontanicznie wyzwalanych pozytywnych emocji i skarbnica nabywanych umiejętności. Zawsze odkrywamy coś nowego – to praca, która wyzwala prawdziwe uczucia, kształtuje autentyczne relacje z czworonożnym partnerem i tak „po prostu” zachęca dzieci do działania.                             Więcej zdjęć...

 

Drama
Istotą dramy jest odgrywanie ról.  Poprzez dramę uczeń ma możliwość nauczenia się rozwiązywania konfliktów i sytuacji spornych, które zdarzają się w życiu każdego człowieka. Wychowanek znajduje się w sytuacji rozwiązywania problemu na drodze własnych poszukiwań, przekształceń i relacji z drugim człowiekiem. Odrywając ucznia od codzienności drama rozładowuje kompleksy,  zahamowania i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązywaniu emocjonalnych kontaktów koleżeńskich i rozbudza wiarę we własne siły. Kształci także określone zachowania społeczne, pobudza do aktywności odkrywania otaczającego świata. Uświadamia własną indywidualność, i uczy poszanowania odrębności innych ludzi. Istotą tej metody jest pomoc w pełnym i harmonijnym rozwoju każdego dziecka, poprzez koordynację ciała, umysłu i serca.
 
Hipoterapia
Zajęcia z hipoterapii w naszym Ośrodku odbywają się w przepięknej miejscowości Sulmin położonej 10 km od centrum Gdańska. Naszą bazą jest tam gospodarstwo rolne otoczone dużym kompleksem leśnym. W pobliżu jest też jezioro. W gospodarstwie tym mamy możliwość poznania życia codziennego wielu zwierząt takich jak: konie, krowy, owce, psy, kury. Bierzemy też udział w wielu pracach między innymi: karmimy i poimy konie, sprzątamy stajnie i wybiegi dla koni. Uczymy się w ten sposób szacunku do pracy i odpowiedzialności za zwierzęta, którymi się opiekujemy. Szczególną troską otaczamy naszego konika o wdzięcznym imieniu Blondyn. Jest to 8 letni wałach rasy Haflinger. Jest spokojny i lubi pracować z dziećmi. Jego zadaniem jest pomóc nam przywracać zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną.        
Więcej zdjęć...
 

 

Metoda Dobrego Startu
Ćwiczenia metodą dobrego startu składają się z trzech zasadniczych grup:

-ruchowych,

-ruchowo - słuchowych,
-ruchowo - słuchowo - wzrokowych. Celem tej metody jest wykształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda ma więc na celu usprawnienie i koordynację funkcji wzrokowo - słuchowo - ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Metoda dobrego startu oprócz rozwijania percepcji, motoryki i integracji percepcyjno - motorycznej kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci mające trudności w przystosowaniu się lub zaburzone emocjonalnie. Należy jednak zaznaczyć, że metoda oddziałuje też na inne funkcje psychiczne, sprzyjając rozwojowi wielu aspektów osobowości.

 

 

Stymulacja polisensoryczna wg pór roku: „PORANNY KRĄG”

Kanałami zdolnymi do odbioru większości bodźców ze świata zewnętrznego są nasze zmysły: dotyk, smak, zapach, słuch, wzrok. Przez nie najłatwiej dotrzeć do osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Stymulacja polisensoryczna to  właśnie metoda dostarczająca dzieciom bodźców bazujących na zmianach zachodzących w przyrodzie (następstwo pór roku, zmiana temperatury, natężenie światła, kolor, zapach). Symulacja polisensoryczna jest jednak przede wszystkim spotkaniem dwojga ludzi -  dziecka i terapeuty. Służy więc przede wszystkim kształtowaniu umiejętności nawiązywania komunikacji oraz  budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała. Stymuluje rozwój reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego. Wpływa na sprawność motoryczną, koncentrację uwagi, zdolności słuchowe i wzrokowe, poprawia samoświadomość i samoocenę.
Praca terapeutyczna oparta jest o diagnozę rozwoju i zaburzeń wszystkich układów sensorycznych oraz indywidualny program terapii.
Indywidualne zajęcia odbywają się w Sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, prowadzone są z dziećmi młodszych klas szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkola.
 

Terapia emocjonalno - ruchowa

Specyfiką terapii emocjonalno – ruchowej jest zintegrowanie oddziaływań na sferę emocjonalną dziecka, poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej. Prowadzi ona do poznania i doskonalenia znajomości schematu własnego ciała i rozwijania orientacji w przestrzeni. Terapia usprawnia motorykę małą i dużą, oraz pozwala doskonalić koordynację wzrokowo - ruchową. Jej zadaniem jest także poszerzenie samoświadomości z zakresu własnych emocji i uczuć, sposobów reagowania, umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem oraz współdziałania w grupie a także pomoc w przezwyciężaniu negatywnych emocji i zachowań niepożądanych.