www.000webhost.com
 
 
   
           
Terapia logopedyczna
Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Stopień rozwoju mowy zależy od wp����������ywu środowiska oraz od indywidualnych możliwości psychofizycznych. Należy pamiętać, że u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie rozwój mowy wymaga znacznego wsparcia ze strony rodziców i terapeutów. W naszym Ośrodku prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne. Uczestniczą w nich wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej. Na zajęciach wykonywane są między innymi ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, kształtujące prawidłowy tor oddechowy, korygujące artykulację zniekształconych głosek i wyrazów, usprawniające funkcjonowanie analizatora słuchowego, percepcję i pamięć słuchową, wzbogacające słownik dziecka, kształcące prawidłowe formy gramatyczne. W Ośrodku funkcjonuje również system komunikacji alternatywnej. Dzieci, u których nie rozwinęła się mowa werbalna porozumiewają się za pomocą indywidualnych książek obrazkowych PCS oraz uczestniczą w spotkaniach klubu komunikacyjnego "Porozmawiajmy"
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.
Zajęciami objęte są dzieci z wadami postawy, zaburzoną statyką ciała i obniżoną sprawnością ruchową. Kwalifikacja do zajęć odbywa się na podstawie badania postawy ciała metodą SzOP (Szczegółowa Ocena Postawy), które wykonywane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (wrzesień, czerwiec) oraz na podstawie orzeczeń lekarskich. Zapewniamy także zajęcia usprawniające dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. z MPD).

Hydromasaż i masaż klasyczny
Prowadzimy indywidualne zajęcia dla dzieci z wadami postawy,  zaburzoną statyką ciała, obniżoną sprawnością motoryczną oraz z zaburzeniami zachowania (masaż relaksacyjny, wyciszające programy hydromasażu, olejki eteryczne). Korygujemy i kompensujemy wady postawy, usprawniamy ruchowo dzieci m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, dysplazją stawów biodrowych, zwiększonym lub obniżonym tonusem mięśniowym itp. Zapewniamy konsultacje dla rodziców.

 

Chromoterapia

Zajęcia z chromoterapii prowadzone są w oparciu o program terapeutyczny „Integracja zmysłów poprzez barwę” stworzony przez specjalistów z naszego Ośrodka. Celem tych zajęć jest kształtowanie u dzieci rozwoju poszczególnych układów zmysłowych: dotyku, równowagi, propriocepcji i kinestezji, a także smaku, węchu, wzroku i słuchu. Metoda  kształtuje także integrację wielozmysłową i funkcje poznawcze. Zajęcia chromoterapii odbywają się w specjalnie dostosowanej sali. Oddziaływanie koloru wspomagane jest reflektorami oraz stymulatorami w określonych kolorach. Stymulowaniu kolorem towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka i zapach.

 

Dogoterapia
Jest ulubioną formą terapii naszych uczniów. Mogą w niej uczestniczyć wszystkie dzieci niepełnosprawne, bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Celem jest wspomaganie i uzupełnienie procesu rehabilitacji terapią kontaktową ze zwierzętami.
Praca z psem pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, fizyczny i psychiczny młodego człowieka. Naszą dogoterapię prowadzi specjalista dogoterapii z psem rasy lablador o wdzięcznym imieniu Skiper.  Sympatyczny pies nie pozwala nikomu stać z boku. Bliskie spotkania ze zwierzęciem, to okazja, by poczuć miękkie futro, wilgotny nos, szorstki język, a także zobaczyć jak pije pies, kiedy jest spragniony, jak prosi, kiedy chce jeść i jak nas lubi, kiedy się kładzie tuż obok. Terapia z psem to dla dzieci niepełnosprawnych źródło spontanicznie wyzwalanych pozytywnych emocji i skarbnica nabywanych umiejętności. Zawsze odkrywamy coś nowego – to praca, która wyzwala prawdziwe uczucia, kształtuje autentyczne relacje z czworonożnym partnerem i tak „po prostu” zachęca dzieci do działania.                             Więcej zdjęć...

 

Drama
Istotą dramy jest odgrywanie ról.  Poprzez dramę uczeń ma możliwość nauczenia się rozwiązywania konfliktów i sytuacji spornych, które zdarzają się w życiu każdego człowieka. Wychowanek znajduje się w sytuacji rozwiązywania problemu na drodze własnych poszukiwań, przekształceń i relacji z drugim człowiekiem. Odrywając ucznia od codzienności drama rozładowuje kompleksy,  zahamowania i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązywaniu emocjonalnych kontaktów koleżeńskich i rozbudza wiarę we własne siły. Kształci także określone zachowania społeczne, pobudza do aktywności odkrywania otaczającego świata. Uświadamia własną indywidualność, i uczy poszanowania odrębności innych ludzi. Istotą tej metody jest pomoc w pełnym i harmonijnym rozwoju każdego dziecka, poprzez koordynację ciała, umysłu i serca.
 
Hipoterapia
Zajęcia z hipoterapii w naszym Ośrodku odbywają się w przepięknej miejscowości Sulmin położonej 10 km od centrum Gdańska. Naszą bazą jest tam gospodarstwo rolne otoczone dużym kompleksem leśnym. W pobliżu jest też jezioro. W gospodarstwie tym mamy możliwość poznania życia codziennego wielu zwierząt takich jak: konie, krowy, owce, psy, kury. Bierzemy też udział w wielu pracach między innymi: karmimy i poimy konie, sprzątamy stajnie i wybiegi dla koni. Uczymy się w ten sposób szacunku do pracy i odpowiedzialności za zwierzęta, którymi się opiekujemy. Szczególną troską otaczamy naszego konika o wdzięcznym imieniu Blondyn. Jest to 8 letni wałach rasy Haflinger. Jest spokojny i lubi pracować z dziećmi. Jego zadaniem jest pomóc nam przywracać zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną.        
Więcej zdjęć...
 

 

Metoda Dobrego Startu
Ćwiczenia metodą dobrego startu składają się z trzech zasadniczych grup:

-ruchowych,

-ruchowo - słuchowych,
-ruchowo - słuchowo - wzrokowych. Celem tej metody jest wykształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda ma więc na celu usprawnienie i koordynację funkcji wzrokowo - słuchowo - ruchowych, a także harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Metoda dobrego startu oprócz rozwijania percepcji, motoryki i integracji percepcyjno - motorycznej kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci mające trudności w przystosowaniu się lub zaburzone emocjonalnie. Należy jednak zaznaczyć, że metoda oddziałuje też na inne funkcje psychiczne, sprzyjając rozwojowi wielu aspektów osobowości.

 

 

Stymulacja polisensoryczna wg pór roku: „PORANNY KRĄG”

Kanałami zdolnymi do odbioru większości bodźców ze świata zewnętrznego są nasze zmysły: dotyk, smak, zapach, słuch, wzrok. Przez nie najłatwiej dotrzeć do osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Stymulacja polisensoryczna to  właśnie metoda dostarczająca dzieciom bodźców bazujących na zmianach zachodzących w przyrodzie (następstwo pór roku, zmiana temperatury, natężenie światła, kolor, zapach). Symulacja polisensoryczna jest jednak przede wszystkim spotkaniem dwojga ludzi -  dziecka i terapeuty. Służy więc przede wszystkim kształtowaniu umiejętności nawiązywania komunikacji oraz  budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała. Stymuluje rozwój reakcji równoważnych, praksji, orientacji przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego. Wpływa na sprawność motoryczną, koncentrację uwagi, zdolności słuchowe i wzrokowe, poprawia samoświadomość i samoocenę.
Praca terapeutyczna oparta jest o diagnozę rozwoju i zaburzeń wszystkich układów sensorycznych oraz indywidualny program terapii.
Indywidualne zajęcia odbywają się w Sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, prowadzone są z dziećmi młodszych klas szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkola.
 

Terapia emocjonalno - ruchowa

Specyfiką terapii emocjonalno – ruchowej jest zintegrowanie oddziaływań na sferę emocjonalną dziecka, poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej. Prowadzi ona do poznania i doskonalenia znajomości schematu własnego ciała i rozwijania orientacji w przestrzeni. Terapia usprawnia motorykę małą i dużą, oraz pozwala doskonalić koordynację wzrokowo - ruchową. Jej zadaniem jest także poszerzenie samoświadomości z zakresu własnych emocji i uczuć, sposobów reagowania, umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem oraz współdziałania w grupie a także pomoc w przezwyciężaniu negatywnych emocji i zachowań niepożądanych.