www.000webhost.com
 
 
 
     

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1
Szkoła zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej bądź gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony.

Tutaj możesz obejrzeć film prezentujący zajęcia praktyczne w naszej szkole.

 

CEL NADRZĘDNY

Przygotowanie naszych uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.

 
RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, są organizowane w oddziałach i podtrzymują umiejętności szkolne związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem oraz pomagają zdobyć wiedzę o Polsce, świecie i społeczeństwie.

Przysposobienie do pracy: Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia przysposabiającego do pracy są organizowane w oddziałach lub realizowane w zespołach między-oddziałowych na terenie Ośrodka, a także poza nim, zgodnie z predyspozycjami oraz preferencjami uczniów.

Wychowanie fizyczne: Obejmuje gry i zabawy ruchowe, gimnastykę oraz dyscypliny sportowe.

Religia.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, terapia zajęciowa, zajęcia kształtujące kreatywność, terapia przez muzykę, edukacja kulturalna, hydroterapia, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe na koniach, hydromasaż, zajęcia percepcyjno – informatyczne, biofeedback EEG (od roku szk. 2018/2019).

 
OFERTA W ZAKRESIE PRZYSPOSOBIENIA DO PRAC
Przygotowujemy do nabycia umiejętności i wykonywania czynności na stanowisku pracy w zakresie:

-gospodarstwa domowego,

-pomocy młodszym i starszym w różnych placówkach,
-pracowni introligatorsko-poligraficznej,

-prac porządkowych.

Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności, w wyżej wymienionych zakresach, oraz praktycznego przećwiczenia pracy na poszczególnych stanowiskach, dzięki rozbudowanej bazie Ośrodka:
-w pralni SOSW Nr 2,

-w kuchni SOSW Nr 2 i na stołówce,

-w zespołach rewalidacyjnych oraz młodszych oddziałach,

-na terenie przed budynkiem Ośrodka,

-wykonują zlecenia dla nauczycieli oraz sekretariatu i kadr w zakresie laminowania, bindowania i kserowania.

Staramy się przenieść wyuczone czynności i umiejętności w szersze środowisko społeczne i rozpoczynamy praktyki w różnych instytucjach i placówkach. Aktualnie prowadzimy praktyki w:

-Przedszkolu Nr 44 w Gdańsku,

-Gdańskim Centrum Zdrowia,

-Piekarni-Cukierni Pellowski,

-Hipodrom Sopot

Współpracujemy z panią Magdaleną Gliniecką reprezentującą Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej w Gdańsku, która prowadzi zajęcia turystyczno-historyczne z elementami rękodzieła w ramach realizacji programu „Turystyka dla Młodzika”.