www.000webhost.com
 
 
 
     

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1
 
Szkoła zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia cykl nauki może być wydłużony.
Tutaj możesz obejrzeć film prezentujący zajęcia praktyczne w naszej szkole.
 
CEL NADRZĘDNY
Przygotowanie naszych uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.
 
RAMOWY PLAN NAUCZANIA
Funkcjonowanie osobiste i społeczne: zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy są organizowane w oddziałach i podtrzymują umiejętności szkolne związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem oraz pomagają zdobyć wiedzę o Polsce, świecie i społeczeństwie.
Przysposobienie do pracy: zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia przysposabiającego do pracy są organizowane w oddziałach lub realizowane w zespołach między-oddziałowych na terenie Ośrodka, a także poza nim, zgodnie z predyspozycjami oraz preferencjami uczniów.

Zajęcia kształtujące kreatywność.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
Wychowanie fizyczne: obejmuje gry i zabawy ruchowe, gimnastykę oraz dyscypliny sportowe.
Zajęcia rewalidacyjne: terapia zajęciowa, logoterapia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia percepcyjno-informatyczne.

 
OFERTA W ZAKRESIE PRZYSPOSOBIENIA DO PRAC
Przygotowujemy do nabycia umiejętności i wykonywania czynności na stanowisku pracy w zakresie:
-gospodarstwa domowego,
-pomocy młodszym i starszym w różnych placówkach,
-pracowni introligatorsko-poligraficznej,
-prac porządkowych.
Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz praktyki na poszczególnych stanowiskach, dzięki rozbudowanej bazie Ośrodka:
-w pralni SOSW Nr 2,
-w kuchni i na stołówce SOSW Nr 2,
-w zespołach rewalidacyjnych oraz młodszych oddziałach,
-na terenie przed budynkiem Ośrodka,
-na terenie grup wychowawczych SOSW Nr 2,
-wykonują zlecenia dla nauczycieli oraz sekretariatu i kadr w zakresie laminowania, bindowania i kserowania.
Nasi wychowankowie w ramach praktyk mają możliwość doskonalenia wyuczonych czynności i umiejętności w różnych instytucjach i placówkach.